IVO Rotterdam

Vervolgonderzoek bevolkingsenquete kansspelen

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Vervolgonderzoek bevolkingsenquête kansspelen;
Een verdieping van de beschikbare kennis en een focus op allochtonen


Vraag- en doelstelling
In het licht van (internationale) ontwikkelingen op de kansspelmarkt, met name de opkomst van online kansspelen, herziet de Nederlandse overheid (ministerie V&J) de kansspelwetgeving in een nieuw wetsvoorstel ‘Kansspelen op afstand’ (KOA). Om vast te stellen of de beoogde maatregelen van het gemoderniseerde kansspelbeleid worden uitgevoerd en de gestelde doelen worden bereikt, is in opdracht van het WODC een 0-meting uitgevoerd. De enquête, gebruikt voor deze meting, bevat echter meer gegevens over (kenmerken van) Nederlandse kansspelspelers en hun gedrag dan in de rapportage voor het WODC worden beschreven. In opdracht van de Kansspel Autoriteit (KSA) voert het IVO een secundaire analyse uit op basis van deze gegevens om tot een uitgebreidere beschrijving te komen van de Nederlandse kansspelspelers. Daarnaast zal ook specifiek worden gekeken naar allochtone spelers van niet-westerse afkomst, omdat uit bovengenoemd rapport blijkt dat zij de helft vormen van de “geïdentificeerde probleemspelers”.

Opzet van het onderzoek
Op basis van de data uit de enquête zal eerste een uitgebreide beschrijving van de van de gegevens (en de respondenten) volgen. Aanvullend hierop worden er multivariate regressie analyses gedaan gericht op het vinden van predictoren van kansspel gerelateerde problematiek (SOGS-scores). Deze analyses geven inzicht in welke kansspelen (type en locatie) risico geven en voor welke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren of allochtonen) dit risico het meest geldt. Aanvullend zal er een kwalitatieve studie plaatsvinden door middel van een literatuurstudie en interviews met sleutelinformanten en een focusgroep. Hierbij wordt ingegaan op de culturele context en op risico- en beschermende factoren die de al dan niet aanwezige verslavingsrisico’s kunnen helpen verklaren.

Financiering
KansSpelAutoriteit (KSA)

Looptijd
November 2016 – Mei 2017

Onderzoeksteam
Gert-Jan Meerkerk
Gerda Rodenburg
Cas Barendregt