IVO Rotterdam

CliŽntprofielen maatschappelijke opvang

/ Werkterreinen / MO / Projecten 

Download hier het eindrapport

Opdrachtgever
ZonMW

Vraag- en doelstelling
Ontwikkeling van cliëntprofielen t.b.v. de bevordering van doorstroom binnen de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. De maatschappelijke opvang (MO) is er voor dak- en thuislozen. Bij de MO is het aantal aanmeldingen de afgelopen jaren toegenomen. Ook wordt opgemerkt dat de problemen waarmee de populatie te kampen heeft steeds zwaarder worden. Vraag en aanbod voor deze groepen sluiten dikwijls niet op elkaar aan. Zeker als het gaat om specifieke groepen, zoals zwerfjongeren, ex-gedetineerden en volwassenen met een dubbele diagnose, is de kloof tussen zorgaanbod en zorgvraag veelal groot. Om een aantal van deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden kunnen cliëntprofielen behulpzaam zijn.
De probleemstelling luidt als volgt: "Ontwikkeling van cliëntprofielen voor de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen op basis van demografische kenmerken, situatie op verschillende leefgebieden (waaronder huisvesting, psychische en lichamelijke gezondheid, financiën en sociale relaties) en hulp- en ondersteuningsbehoefte". De cliëntprofielen worden dusdanig onderscheidend dat zij behulpzaam kunnen zijn bij de te verbeteren aansluiting tussen vraag en aanbod en op die manier de doorstroom in de MO kunnen bevorderen.

Speciale aandacht is er voor volwassen dak- en thuislozen, zwerfjongeren, ex-gedetineerden, andere kwetsbaren die risico lopen om dak- en thuisloos te worden.

Opzet onderzoek
Het plan van aanpak heeft de volgende onderdelen: 1) ontwikkeling van concept cliëntprofielen m.b.v. doelgroepen- en situatieanalyse door experts en literatuuronderzoek, 2) bijeenkomst van experts met als doel consensus te bereiken over zoveel mogelijk cliëntprofielen, en 3) rapportage.

Onderzoekers
Anke Snoek en Agnes van der Poel

Adviseurs
Prof. dr. Judith Wolf, prof. dr. Dike van de Mheen